Honorowe Odznaki Starego Sącza, Stypendyści Burmistrza Starego Sącza - XXV uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu


ZOFIA WCISŁO - prekursorka działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Stary Sącz. Pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu, którym kieruje od 2006 r. Dzięki jej zaangażowaniu w Cyganowicach powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie osoby niepełnosprawne z Gminy Stary Sącz i okolicznych miejscowości mogą rozwijać swoje talenty, pasje a także uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych. Inicjatorka niezliczonych przedsięwzięć, m.in. zajęć z garncarstwa i ceramiki, Integracyjnego Teatrzyku Muzycznego, Powiatowego Turnieju Boccia, „Galerii pod Gniazdem”, koncertów wdzięczności, rajdów turystycznych.
Nieustannie podejmuje pełne troski, ciepła i życzliwości działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzięki czemu przełamuje społeczne uprzedzenia i stereotypy. Zofia Wcisło udowodniła, że działania na rzecz osób niepełnosprawnych to nie tylko wsparcie w rehabilitacji leczniczej czy zaspokojenie potrzeb socjalnych, ale także pomoc w rozwijaniu talentów sportowych i artystycznych. Za nieustępliwe dążenie do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, szerzenie tolerancji, popularyzowanie idei wolontariatu i integracji środowiska osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Gniazdo kierowane przez Zofię Wcisło zapracowało na liczne wyróżnienia: Kryształy Soli – nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego, statuetkę „Misericoris” – nagrodę Biskupa Tarnowskiego, Złote Jabłko Sądeckie – nagrodę starosty nowosądeckiego, Polonia Minor – Medal Województwa Małopolskiego za zasługi w integracji osób niepełnosprawnych. Dzięki działalności Zofii Wcisło Stary Sącz jest postrzegany jako miasto przyjazne i otwarte dla osób niepełnosprawnych.DANUTA SUŁKOWSKA - do roku 2000 pracowała w Szkole Podstawowej w Popowicach jako nauczycielka języka polskiego. Obecnie na emeryturze. Autorka ośmiu książek, w tym publikacji „Za klauzurą – starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności”, za którą otrzymała nagrodę w Konkursie Literackim im. ks. prof. Bolesława Kumora. Publikuje w prasie, głównie w ogólnopolskich pismach literackich; recenzje, artykuły publicystyczne, opowiadania, wiersze.
Przez kilkanaście lat współpracowała z Kurierem Starosądeckim. Opracowała i opublikowała obszerne cykle tematyczne: „Starosądeckie inspiracje”, czy „Muzy wśród gór”. Inicjatorka i współorganizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Stary Sącz. Witraż poetycki” ogłoszonego z okazji 750 – lecia miasta – członki jury tego konkursu, redaktor almanachu pokonkursowego. Inicjatorka i koordynatorka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Wawrzyn Sądecczyzny”. Jest tez redaktorem kilkudziesięciu innych publikacji książkowych – indywidualnych i zbiorowych. Występując jako ekspertka i miłośniczka Starego Sącza w wielu reportażach, filmach dokumentalnych i audycjach radiowych poświęconych promowała Stary Sącz.
Wygłaszała wykłady podczas konferencji naukowych organizowanych w Starym Sączu poświęcone św. Kindze i klasztorowi klarysek. Przez kilka lat oprowadzała wycieczki w przyklasztornym muzeum. Prowadzi wieczory literackie, promocje książek i spotkania autorskie. Wiceprezeska krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Swoje zamiłowanie do Starego Sącza realizuje również działając od 7 lat w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.KSIĄDZ JAN WĄCHAŁA - jest proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1 czerwca 1975 roku. W Przysietnicy pracuje od roku 1985. Ks. prałatowi przypadło w udziale rzeczywiste budowanie dopiero co erygowanej przysietnickiej wspólnoty parafialnej.
Równocześnie wziął na swoje barki trud i przywilej wznoszenia od 1988 roku parafialnej świątyni w trudnych czasach wrogości do Kościoła, a później w czasie wyzwań i problemów okresu transformacji.
Zwieńczeniem tego dzieła była konsekracja kościoła, dokonana przez ordynariusza tarnowskiego bpa Andrzeja Jeża w 2018 roku. Świątynia powstawała sukcesywnie, dzięki temu jest bardzo interesująca pod względem architektonicznym, a wystrój wewnętrzny jest dopracowany i harmonijny pod każdym względem. Prałat Jan Wąchała jest także kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o całą społeczność wykraczając swoimi działaniami poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza.
Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi ma ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców. Bardzo mocno zaangażowany w kluczowe dla mieszkańców inwestycje. To ksiądz postrzegany jako człowiek niezwykle oddany i zaangażowany, z ogromną wrażliwością troszczący się o każdy aspekt życia wspólnoty. Działalność ks. prałata niewątpliwie potwierdza, iż jest to człowiek szczególnie zasłużony dla
Sądecczyzny zarówno jako mieszkaniec, jak i kapłan.
W czasie posłannictwa kapłańskiego dał się poznać nie tylko jako gorliwy duszpasterz, oddany kościołowi, ale również jako przyjaciel młodzieży. W tym roku ks. prałat Jan Wąchała obchodzi jubileusz 45-lecia kapłaństwa i 35-lecie posługi jako proboszcz w Przysietnicy.TADEUSZ DUDA - historyk i archiwista. Po ukończeniu miejscowego liceum ogólnokształcącego, studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w latach 1967 – 2003 był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest autorem około 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu archiwistyki, źródłoznawstwa, a szczególnie historii regionalnej Sądecczyzny, Orawy i Ziemi Gorlickiej, publikowanych głównie w „Roczniku Sądeckim”i monografiach historycznych miast Sądecczyzny. Wiele artykułów, rozpraw i odczytów poświęcił rodzinnemu miastu.
Długoletni działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1968 roku pracował społecznie w Towarzystwie Miłośników Starego Sącza. Zajmował się uporządkowaniem i ewidencjonowaniem najdawniejszych akt szkół podstawowych Starego Sącza oraz Gabonia. Ostatnio opracował Kalendarium najważniejszych wydarzeń miasta i gminy Stary Sącz 1945 – 2016. Wkrótce ukaże się drukiem Starosądecki Słownik Biograficzny od XIII – XXI w. jego autorstwa. Odznaczony Tarczą Herbową Miasta Nowy Sącz, odznaką zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego i Srebrnym Jabłkiem Sądeckim. Od 2006 r. jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego.PAWEŁ CIEŚLICKI - osoba niezwykle zaangażowana w działania na rzecz mieszkańców Gminy Stary Sącz i okolic. Od wielu lat jest popularyzatorem sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży. Od kilku kadencji Paweł Cieślicki pełni funkcję Prezesa Ludowego Klubu Sportowego Barciczanka. Skutecznie przez lata starał się o środki finansowe na działalność klubu. Współpracując z lokalnymi władzami, organizował i czynnie zabiegał o działania na rzecz modernizacji obiektu piłkarskiego, remontu budynku socjalnego, przygotowywania płyty piłkarskiej na zawody. Zwieńczenie tych starań przypadło na 70-lecie Barciczanki.
Gmina Stary Sącz sfinansowała wówczas budowę nowoczesnego budynku klubowego i treningowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Efekty pracy Pawła Cieślickiego przekładają się na liczne medale i sukcesy wychowanków klubu, grającego obecnie w IV lidze.
Paweł Cieślicki za swoją pracę i zaangażowanie w działalność sportową został uhonorowany m.in. odznakami zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Mniej znana szerszemu gronu jest działalność charytatywna Pawła Cieślickiego. Jest ponadto laureatem nagrody „Ziarnko Gorczycy” – to najwyższe uznanie dla ludzi wielkiego serca, którzy wspierają potrzebujących i niepełnosprawnych, oddając im swój czas, ofiarując dobry gest albo pomagając finansowo.PAWEŁ SZCZYGIEŁ - leśnik niemal całą karierę zawodową związany ze Starym Sączem, pełni funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz. Warta podkreślenie jest wieloletnia bardzo dobra współpraca z samorządem daleko wykraczająca poza gospodarkę leśną. Dba o rozwój bazy rekreacyjnej w lasach państwowych na terenie gminy, udostępnia miejsca wartościowe przyrodniczo na cele wypoczynkowe, co zwiększa potencjał turystyczny, a dodatkowo wzbogaca bazę pod spędzanie czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Stary Sącz.
Innowatorskie działania nadleśnictwa w zakresie małej retencji pozytywnie wpływają na gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową w gminie. Nadleśnictwo Stary Sącz zrealizowała wiele inwestycji drogowych, które służą mieszkańcom gminy.
Paweł Szczygieł służy społecznie radą w wielu gremiach, nie tylko branżowych – wrażliwość na potrzeby środowiska, otwartość na nowe inicjatywy, fachowa rada, zrozumienie potrzeby wspólnego rozwiązywania problemów, to zalety nie do przecenienia. Nadleśniczy Paweł Szczygieł nigdy nie odmówił wsparcia organizacyjnego, logistycznego, czy innych form współpracy inicjatywom i wydarzeniom gminnym, ale też przedsięwzięciom organizacji pozarządowych i społecznych. Wszystkie osoby i instytucje mają w Nadleśnictwie Stary Sącz od lat sprawdzonego partnera.MIECZYSŁAW SZEWCZYK - radny czterech kadencji Rady Miejskiej w latach 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014- 2018. Od wielu lat prawdziwy lider skrudzińskiej społeczności, wieloletni sołtys zaangażowany w rozwój Skrudziny, a jako radny w rozwój Gminy Stary Sącz. Konstruktywna praca w radzie pozwoliła na szereg działań i ważnych decyzji, które dzisiaj procentują rozwojem całej gminy.
Dar przekonywania i rzeczowej argumentacji zawsze pozytywnie wpływały na rozważną pracę Rady Miejskiej, która dzięki temu pamięta, że samorząd to wspólnota. Pracując przez wiele lat w komisjach rady współpracował przy wszystkich najważniejszych inwestycjach w Gminie Stary Sącz ostatnich lat, lobbował i wspierał ich realizację – rozbudowę i remonty szkół, budowę sal gimnastycznych, bibliotek, obiektów sportowych, czy wielkich zadań z zakresu ochrony środowiska. Pomysłodawca wielu inicjatyw, założyciel i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”. Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją „Na Ratunek” organizuje od kilku lat charytatywny Bieg Barana, z którego dochód przeznaczany jest na pomoc osobom w potrzebie.STANISŁAW MARDUŁA - społecznik, prezes i założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy Wyżnej, mocno zaangażowany w odpowiednie zabezpieczenie i wyposażenie sprzętowe jednostki oraz wysoki poziom wyszkolenia druhów. Przy OSP działa ponadto prężna młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jednostka prowadzona przez Stanisława Mardułę jest włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. W 2019 roku dopiął swoich marzeń – wystarał się o nowy samochód bojowy dla swojej jednostki.
Radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Starym Sączu w latach 1998- 2002, 2002 – 2006, 2006 – 2010. Przez 12 lat pracy w Radzie Miejskiej dał poznać się jako konstruktywny lider swojej społeczności, zabiegający o sprawy Moszczenicy Wyżnej, ale potrafiący równocześnie pracować i rozumieć potrzebę długofalowego rozwoju całej Gminy Stary Sącz. Konsekwentnie zaangażowany w sprawy innych ludzi, również te niezwiązane z samorządem, aktywne działa na rzecz lokalnej społeczności, podejmuje inicjatywy dla budowania wspólnego dobra i wnosi wkład w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w najbliższym otoczeniu.MARIAN LIS - emerytowany nauczyciel chemii z 31-letnim stażem pracy. Zawodowo związany był z Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu, gdzie przez 13 lat piastował stanowisko dyrektora. Marian Lis bardzo mocno angażował się także w życie społeczne i samorządowe Sądecczyzny. Od 1994 do 2014 roku nieprzerwanie pełnił mandat radnego Rady Miejskiej w Starym Sączu, pracując między innymi jako przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki. Natomiast od 1994 do 2002 roku był członkiem Zarządu Miasta. W latach 2006-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.
Jako nauczyciel i dyrektor zawsze starał się zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki nauczania. Jako samorządowiec uważnie słuchał i natychmiast reagował na potrzeby mieszkańców – zarówno te materialne, jak i wspólnotowe, pomagając w rozwiązaniu wszelkich problemów. Jego udziałem były ważne strategiczne decyzje, co do długofalowej strategii rozwoju miasta i gminy, w szczególnym, bo pierwszym okresie budowania samorządów, które procentują dzisiaj. Zawsze aktywnie działał na rzecz Starego Sącza podejmując działania i inicjatywy dla budowania wspólnego dobra i wnosił wkład w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w najbliższym otoczeniu. Szczególnym rysem jego działalności jest utrzymywanie szerokich kontaktów ze starosądeczanami rozsianymi po całym świecie. Całe życie zawodowe i społeczne poświęcił Staremu Sączowi.JANUSZ ADAMEK - wieloletni pracownik i prezes spółki Sądeckie Wodociągi. W trakcie kierowania spółką przedsiębiorstwo przeprowadziło największą inwestycję wodno-kanalizacyjną w historii Sądeckich Wodociągów obejmującą prócz Nowego Sącza kilka okolicznych gmin, w tym Gminę Stary Sącz.
Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu Janusza Adamka udało się przeprowadzić i rozliczyć wielki projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Janusz Adamek dał się poznać wówczas poznać jako człowiek szerokich horyzontów, otwarty na współpracę, mający wizję Sądeckich Wodociągów jako spółki pracującej dla wszystkich sądeczan, skutecznie lobbujący za jak najszerszym działaniem spółki. Dzięki takiemu podejściu z wodociągów i kanalizacji korzysta wiele gmin i kilkadziesiąt tysięcy osób, a w tym czasie w Starym Sączu gruntownie zmodernizowano stację uzdatniania i ujęcie wody, powstały nowej ujęcia, sieć kanalizacyjną wybudowano w Łazach Biegonickich, Barcicach, Przysietnicy, ul. Jana Pawła II w Starym Sączu, Cyganowicach.
Wizjoner i skuteczny menadżer skutecznie pozyskujący środki unijne z korzyścią dla całej Sądecczyzny. Pod względem gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gmina Stary Sącz wykonała dzięki Sądeckim Wodociągom skok cywilizacyjny o kilkadziesiąt lat.MARIAN DŁUGOSZ - od 34 lat jest związany zawodowo z ośrodkiem zdrowia w Starym Sączu, jako kierowca karetki pogotowia. Trudno o osobę w Starym Sączu, która Mariana Długosza nie zna i takiej, która nie doświadczyła od niego choćby drobnej pomocy i wsparcia. Szczególnie wart podkreślenia jest fakt zawsze aktywnego kontaktu, rozmowy i ogromnej życzliwości. To osoba skromna, uśmiechnięta, prawdziwie pomocna dłoń. Nie tylko wielkie dokonania i zasługi czynią nasze życie lepszym. Takie osoby dzięki wielkiej serdeczności i gotowości poświęcenia swojego czasu dla innych, ale bez poczucia konieczności naprawiania świata, umacniają w nas wiarę w ludzi i w ten świat. Marian Długosz swoją postawą znacznie przekracza zakres zawodowych obowiązków, będąc zawsze blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nazywany „Samarytaninem Starosądeckim”.

MACIEJ LEŚNIAK - założyciel i prezes firmy Ekran. Starosądeckie przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją i montażem ekranów, kinowych, techniką sceniczną, akustyką kinową. Produkty sprzedaje w najdalszych zakątkach globu już od 20 lat. Firma ma na koncie ponad 600 projektów i dostarczyła już ponad 2100 ram ekranowych na całym świecie. Ekran realizował swoje inwestycje w Angolii, Omanie, Kuwejcie, Pakistanie, Azerbejdżanie, Wietnamie, Nikaragui i Indiach.
Pozycję w branży starosądecka marka buduje oferując unikatowe w skali światowej konstrukcje ram ekranowych (podstawowy produkt firmy), które umożliwiły kontrahentom budowę obiektów kinowych spełniających najwyższe światowe standardy projekcji filmowej. Ekran dał się poznać jako firma, która podejmuje wyzwania niezależnie od stopnia skomplikowania projektu, czy jego lokalizacji. Od 2000 roku Ekran przyczynia się do dynamicznego rozwoju przemysłu kinowego w Polsce oraz Europie Środkowo Wschodniej, przy okazji zajęła dużą część rynku światowego stając się światową marką ze Starego Sącza. Zasiadając w sali kinowej w Londynie, Krakowie, czy Kopenhadze, z dużym prawdopodobieństwem patrzymy na ekran wyprodukowany w Starym Sączu. Maciej Leśniak prowadzący międzynarodową firmę uznał, że Stary Sącz to dobre miejsce do prowadzenia biznesu i jako jeden z pierwszych przedsiębiorców zdecydował się zainwestować w starosądeckiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Ponadto firma chętnie wspiera działania charytatywne.JAN JANCZAK - radny czterech kadencji Rady Miejskiej w latach 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014- 2018. Ważny liderem lokalny, zawsze wprowadzał w życie ideę samorządu uczciwego, opartego na wartościach, ideowego, bezinteresownego i występującego ponad podziałami. Zaangażowany w wiele najważniejszych dla Starego Sącza i całej Doliny Popradu inwestycji. Konstruktywna praca w radzie zaowocowała wieloma projektami służącymi całej społeczności gminy – jego udziałem były ważne decyzje dotyczące potrzebnego, kosztownego i trudnego projektu kanalizacyjnego, utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej, czy projektów związanych z turystyką i rekreacją, a z których korzysta dziś kilkadziesiąt tysięcy gości i mieszkańców całej gminy.
Wieloletnie sołtysowanie w Woli Kroguleckiej potwierdza, że umiejętnie potrafił skupić mieszkańców wokół spraw najważniejszych dla sołectwa. Za czasów jego działalności w radzie powstała w Woli Kroguleckiej jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych Gminy Stary Sącz, Beskidu Sądeckiego i duma sołectwa – platforma widokowa, która rozsławiła miejscowość i Gminę Stary Sącz na całą Polskę.ELŻBIETA SROKA - od wielu lat jest instruktorem sądeckich zespołów regionalnych, autorką programu i współtwórczynią sukcesu Zespołu Regionalnego „Starosądeczanie”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia” z siedzibą w Mostkach. Między innymi dzięki jej zaangażowaniu zespół odrodził się i obecnie liczy ok. 80 osób, którym przekazuje swoją wiedzę i zaraża pasją do folkloru.
Współpraca Elżbiety Sroki z zespołem „Starosądeczanie”w Starym Sączu rozpoczęła się od 2012 roku, kiedy wraz z Markiem Ziębą przejęli kierownictwo nad grupą. Fakt, że pasją do kultywowania bogatych tradycji Sądecczyzny zaszczepia wszystkich wokół sprawił, że program „Starosądeczan” znacznie się wtedy poszerzył, powiększono liczbę członków oraz utworzono grupę starostów. Grupa ma w swoim dorobku liczne występy na terenie Sądecczyzny, całej Polski i poza jej granicami. Zespół prezentował się wielokrotnie m.in. na Węgrzech, Słowacji, w Rumunii i w Bułgarii. Dała się poznać również jako utalentowana autorka widowisk. W 2014 roku po raz pierwszy Starosądeczanie uczestniczyli w Festiwalu Górali Polskich w Żywcu w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, gdzie zaprezentował widowisko ”U rymorza po jarmaku” – program nawiązujący do tradycji Starego Sącza, według scenariusza i reżyserii Elżbiety Sroki. Inne widowiska jej autorstwa to „Na imioninak u Jondrzeja” i „Na św. Szczepana”STANISŁAW SROKA - od wielu lat przywraca tradycje hodowli owiec w rejonie Popradu. Kultywuje stare zwyczaje pasterskie Beskidu Sądeckiego prowadząc jedyną bacówkę w Gminie Stary Sącz. Zajmuje się hodowlą polskich owiec górskich.
Specyfiką Sądecczyzny zawsze było i jest bogactwo folkloru i tradycyjna kultura ludowa. Stanisław Sroka ocala od zapomnienia ważną część dawnego o życia. Produkty z jego gospodarstwa prowadzonego tradycyjnymi ekologicznymi metodami to prócz mięsa skóry owcze i wełna. Jest laureatem wielu kulinarnych konkursów m.in. Kociołka Galicyjskiego gdzie prezentował tradycyjne potrawy na bazie swojej hodowli.
Udziela się społecznie jako sponsor charytatywnego Biegu Barana organizowanego od kilku lat w Skrudzinie oraz wielu imprez parafialnych i okolicznościowych. Promuje ekologiczną żywność. Poprowadził pierwszy w historii Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agropromocja redyk bacowski na trasie Skrudzina – Stary Sącz – Nawojowa. Wraz z pomocą juhasów i górali z Podhala przypędził stado 340 owiec. Działalność Stanisława Sroki wydaje się wyznaczać kierunki rozwoju dla promocji proekologicznych gospodarstw, ekoturystyki, zdrowego żywienia opartego na lokalnych produktach i tradycjach. Stanisław Sroka traktuje swoją hodowlę jako swoistego rodzaju kulturowy azyl, element czynnej ochrony krajobrazu Sądecczyzny.


masz dla nas wiadomość :

- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info