V Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26.02.2019 godzina 13:00Masz dla nas wiadomość :
- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info


ZWOŁUJĘ I ZAPRASZAM

na V Sesję Rady Miejskiej w Starym Sączu, która odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25.

PORZĄDEK OBRAD

1 Otwarcie i powitanie.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady.
4 Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
5 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
6 Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej Uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku (druk nr 80).
8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku (druk nr 81).
9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” (druk nr 82).
10 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary Sącz(druk nr 83).
11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Nowy Sącz (druk nr 96).
12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stary Sącz (druk nr 84).
13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2019'(druk nr 85).
14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnychudostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich (druk nr 86).
15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z gminami: Rytro, Piwniczna — Zdrój, Łącko w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców tych gmin usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu (druk nr 87).
16 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Starym Sączu (druk nr 88).
17 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Starym Sączu (druk nr 89).
18 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Moszczenicy Wyżnej (druk nr 90).
19 Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu (druk nr 91).
20 Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu (druk nr 92)).
21 Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Woli Kroguleckiej (druk nr 93).
22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (druk nr 94).
23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (druk nr 95).
24 Wolne wnioski, zakończenie.