VI Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18.03.2019 godzina 13:00Masz dla nas wiadomość :
- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info
OBWIESZCZENIE
Informuję, że VI Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia
18 marca 2019 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym
Sączu, ul. Batorego 25.


PORZĄDEK OBRAD1. Otwarcie i powitanie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz
przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018
roku (druk nr 114)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku. (druk
nr 115)
7. Podjęcie uchwały określającej tygodniowy obowiązek wymiaru zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodzież. (druk nr 98)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2019/2020. (druk nr 109)
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na
realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu. (druk nr 108)
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania
pomocy dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny zaproszonych do osiedlenia się
na terenie Gminy Stary Sącz. (druk nr 101)
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. (druk nr 102)
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Stary Sącz. (druk nr 107)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu
kąpielowego w 2019 r. (druk nr 113)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5A. (druk nr 103)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 8. (druk nr 104)
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego MOSZCZENICA NIŻNA. (druk nr 105)
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Moszczenica Wyżna. (druk nr 106)
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Łazach
Biegonickich. (druk nr 99)
19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Przysietnicy.
(druk nr 100)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w Miejskiej
Przychodni Rejonowej w Starym Sączu. (druk nr 110)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady. (druk nr 111)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (druk nr 112)
23. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i sposobie ich rozpatrzenia.
24. Wolne wnioski, zakończenie.


Zaproszenie stanowi podstawę prawną do zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Stawiarski