VI Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18.03.2019 godzina 13:00
OBWIESZCZENIE

Informuję, że VII Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie i powitanie.
2. Porządek obrad.
3. Informacja z przebiegu wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli w Gminie Stary Sącz.
4. Wręczenie członkom Zarządów oraz Sołtysom zaświadczeń potwierdzających ich wybór przez Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Wyborów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
6. Wizja w terenie na inwestycjach gminnych.
7. Zapytania i wnioski Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku. (druk nr 118)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku. (druk nr 119)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 120)
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, terminu płatności, inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (druk nr 121)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. (druk nr 127)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. (druk nr 128)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu. (druk nr 122)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Gołkowicach Dolnych. (druk nr 123)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz. (druk nr 124)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz. (druk nr 125)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz. (druk nr 126)
19. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i sposobie ich rozpatrzenia.
20. Wolne wnioski, zakończenie.

Zaproszenie stanowi podstawę prawną do zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski