Dziś w naszej straży odbyło się Walne Zebranie OSP.

Po rozpoczęciu Zebrania Walnego, Prezes Roman Jop, powitał gości: Pana Komendanta PSP w Nowym Sączu Waldemara Kuźmę, Pana Sekretarza Gminy Stary Sącz Daniela Śmierciaka, Komendanta Gminnego OSP Pawła Banacha, Księdza Kapelana Marka Tabora, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach, Profesora Józefa Wojnarowskiego i byłego Prezesa Jana Lachowskiego.

Na walnym zebraniu zgromadziła się licznie młodzież i dzieci z MDP.

W czasie zebrania poruszono następujące sprawy:

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności OSP i plan na ten rok.
Naczelnik przedstawił statystykę działań OSP.
Skarbnik przedstawił sprawozdanie z finansów OSP.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy i zaleciał, aby udzielić Zarządowi OSP absolutorium.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Walne Zgromadzenie OSP udzieliło absolutorium Zarządowi OSP.
Dowódca MDP przedstawił sprawozdanie z działalności MDP i plan na ten rok.
W jego przemowie został przedłożony wniosek o nadanie imienia MDP.
Dowódca przedstawił też kandydata na patrona Stanisława Mazana.
Przewodniczący Komisji Statutowej zalecił Komisji Uchwał i Wniosków przedłożenie do głosowania uchwały o odwołaniu dotychczasowego Statutu OSP, który pochodził z 1993 roku i uchwalanie nowego.
Komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła pod głosowanie wniosek Komisji Statutowej.
Walne Zgromadzenie OSP przyjęło nowy Statut OSP i zobowiązało Zarząd OSP do poinformowania o tym KRS.

W wolnych wnioskach głos zabrali wszyscy zaproszeni goście.
Na szczególne wyróżnienie zasługuję wystąpienie Druha Majora Pożarnictwa Jerzego Gutkowskiego, który jest autorem artykułu o Stanisławie Mazanie w Przeglądzie Pożarniczym z 1981 i jest przyjacielem Pana Leszka Mazana, syna kandydata na patrona MDP.

Po przemówieniach członkowie OSP zjedli wspólnie posiłek, a chętni pozostali na wspólną zabawę.