RELACJA VIDEO


Masz dla nas wiadomość :
- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info


OBWIESZCZENIE

Informuję, że XIV Sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 30 września 2019 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 25


PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie i powitanie.
2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Informacja z przebiegu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Gaboń-Praczka.
4. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza.
5. Zapytania i wnioski Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz odpowiedzi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku (druk nr 195).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz przyjętej uchwałą Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku (druk nr 196).
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023 (druk nr 197).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (druk nr 198).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Nowym Sączu (druk nr 199).
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. (druk nr 200).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz (druk nr 201).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Skrudzina (druk nr 202).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Stary Sącz - Plan Nr 5A (druk nr 203).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Przysietnica (druk nr 204) .

16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Moszczenicy Niżnej (druk nr 205).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 206).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 207).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 208).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 209).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 210).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 211).
23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 212).
24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 213).
25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 214).
26. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 215).
27. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 216).
28. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 217).
29. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 218).
30. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 219).
31. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu (druk nr 220).
32. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (druk nr 221).

33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Deklaracji przez Radę Miejską w Starym Sączu dotyczącej powstrzymania ideologii gender i „LGBT” oraz obrony praw katolików (druk nr 191).

34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Stary Sącz Samorządowej Karty Praw Rodzin (druk nr 194).

35. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i sposobie ich rozpatrzenia. Wolne wnioski, zakończenie. Zaproszenie stanowi podstawę prawną do zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski